Policy


Kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val
Vi strävar efter att alltid uppfylla kundens krav och förväntningar. Kundens behov är
grunden till vår verksamhet, därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för
framtiden.

Vi har hög kompetens
Vi har kompetent personal och strävar alltid efter att säkerhetsställa medarbetares och
organisationens kompetens genom utbildning och lärande av andras erfarenheter. Vi
arbetar ständigt med att förbättra vårt arbetssätt för att fortsätta vara en attraktiv
samarbetspartner.

Vi tar ansvar
Vi uppmuntrar alla att utöva sitt yrke med ansvarskänsla och stolthet. Vi vill göra rätt från
början och leverera i rätt tid för allt arbete inom företaget.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra produkter, processer och ledningssystem.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
 • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
 • Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för
 • helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål.
 • Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov.

 


 

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är vårt grundläggande verktyg i arbetet med ett förbättrat miljömedvetande
hos alla våra medarbetare. Samtliga verksamma i företaget ska vara införstådda med
miljöpolicyns innebörd.

För att bidra till en hållbar ekologisk framtid har vi tagit vårt ansvar och upprättat ett
miljöledningssystem. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och förebygga
föroreningar av mark, vatten och luft.

Vi åtar oss att skydda miljön och minska vår miljöpåverkan genom att:

 • Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet och helst överträffa miljölagstiftningen
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids – och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål.
 • Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
 • Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.
 • Öka medvetenheten hos våra medarbetare och leverantörer.
 • Välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Hantera avfall som uppstår så att det kan tas omhand på rätt sätt.
 • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns.

VD
Johan Gustafsson